Miljöpolicy

StHRK strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

StHRK arbetar för att verksamheten kring hästarna och verksamheten kring utbildning, ridskolan, tävlingar och möten bidrar till en hållbar utveckling på naturens villkor.

Miljöarbetet präglas av ett ständigt förbättringsarbete och förebyggande av negativ miljöpåverkan t.ex. genom en strävan att minska energianvändning samt att hushålla med resurser.

StHRK arbetar för att uppfylla miljölagstiftningen och att den utgör grunden i vårt miljöarbete.

Miljö- och kretsloppsarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhet. Detta visar sig genom att StHRK strävar efter lokalproducerat ekologiskt foder till våra hästar och att föra tillbaka gödseln till kretsloppet.

StHRK ska ge medarbetare och elever information samt skapa förutsättningar så att alla ska kunna utföra ett aktivt och synligt miljöarbete.

Mål/aktiviteter

 • Vi ska informera om miljöpolicyn på hemsidan
 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos anställda och medlemmar.
 • Vi följer lagar, förordningar och andra bestämmelser som rör natur och miljö.
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete på anläggningen
 • Vi sorterar sopor.
 • Separata återvinningskärl för pantburkar finns.
 • På styrelsemöten ska vi använda oss av digital teknik istället för att skriva ut dagordning samt bilagor.
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom verksamheten.
 • Spara på el genom att släcka i de utrymmen som inte används, t.ex. ridhus och stall.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening.
 • Vi säkerställer hanteringen och minimerar användningen av kemiska produkter.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett miljövänligt och säkert sätt.