Stora Höga Ridklubb, uppdragsbeskrivningar för sektioner:

Det är väldigt roligt när medlemmar i Stora Höga Ridklubb vill engagera sig i en eller flera sektioner, det skapar gemenskap och bidrar till klubbens välbefinnande. Enligt våra stadgar §27 är det årsmötet eller extra allmänt möte som beslutar vilka sektioner som ska finnas inom Stora Höga Ridklubb, dock måste det alltid finnas en ungdomssektion. I ledningen för varje sektion finns en sektionsstyrelse som årligen utses av möte med de medlemmar som vill vara med i sektionen. Utöver detta finns det även kontaktpersoner i föreningens styrelse för respektive sektion.

En sektion inom Stora Höga Ridklubb måste följa föreningens stadgar, riktlinjer och värdegrund samt Ridsportförbundets regler. Intäkter som genereras av aktiviteter som sektionen arrangerar ingår i ridklubbens totala ekonomi och är således inte öronmärkta för den specifika sektionen. Det är viktigt att vi har en sund ekonomisk situation inom föreningen och det finns en prioriteringslista över investeringar och inköp. Vill sektionen arrangera en medlemsaktivitet så kan föreningen stå för del av kostnaden under förutsättning att extra pengar har samlats in i förväg och att alla medlemmar är inbjudna, pengar äskas i så fall av föreningens styrelse. Arrangemang och försäljningsaktiviteter måste samordnas tidsmässigt av verksamhetschef, detta för att olika typer av aktiviteter inte ska riskera att konkurrera med varandra.

Ungdomssektionen

Alla föreningens medlemmar under 26 år är medlem i ungdomssektionen. Undomssektionens mål är att bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet där alla ungdomars hästintresse tillgodoses. Sektionen ska ge sina medlemmar möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn samt även utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i vår förening.

Cafésektionen

Driva caféverksamheten genom att planera och sköta cafét vid klubbens arrangemang samt inköp till detta och klubbens ordinarie caféverksamhet. Inför vissa arrangemang förekommer enklare matlagning.

Bygg och anläggningssektionern

Sektionen syftar till att utföra underhåll av anläggning och hagar samt arrangera och arbetsleda arbetsdagar för medlemmarna. Sektionen agerar på uppdrag från verksamhetschefen, som planerar vad som behöver utföras och är behjälplig med inköp av material till arbetsdagarna.

Tävling/träningssektionen

Vår strävan är att alla ska känna gemenskap och trygghet i den verksamhet vi bedriver. Stora Höga ridklubb bedriver förutom ridskoleverksamhet även tävlings och träningsverksamhet. I våra olika tävlingsgrupper finns både lektionsryttare och privatryttare. Tävlingar och träningar ska genomföras för både häst och ponny där intresse finns, för närvarande i dressyr och hoppning. Vårt mål är att de ryttare som rider för klubben skall utvecklas och ha roligt. För att nå målet skall sektionen anordna träningar, föreläsningar, teoretiska utbildningar och några tävlingar varje år.